Novetats de la renda

Novetats de la renda

L’exercici d’enguany de la renda, porta alguns canvis o novetats:

Compensació en base imposable de l’estalvi

Contempla la introducció de manera gradual i es refereix a la compensació de la base imposable de l’estalvi. Aquest any canvia a un 15%, respecte el 10% de l’exercici anterior.

Tributació a la devolució de la clàusula sol

Els afectats que van portar a terme una deducció i que ara rebin devolució, hauran de reduir en proporció a la reducció.

Desapareix el programa PADRE

El programa ha quedat obsolet, ara s’imposa el sistema renda web a la pàgina d’Hisenda.

La prestació per maternitat SÍ tributa

La prestació per maternitat NO és exempta de tributar perquè té la funció de substituir la retribució normal (no exempta d’IRPF) que obtindria la contribuent per la feina habitual.

Compensació en la base de l’estalvi que toca

En cas de lloguers d’habitatges en el rendiment de capital immobiliari, pot aplicar-se la reducció del 60% també a les persones jurídiques.

Si en el contracte de lloguer s’especifica el nom concret del treballador que va a viure en aquell habitatge, es podrà aplicar la reducció.

Consideracions a la deducció per lloguer

Desapareixen totes les deduccions per lloguer, excepte si s’ha signat una pròrroga del contracte de lloguer després de l’1 de gener de 2015.

Despeses deduïbles per als qui treballen a casa

Només poden deduir-se despeses en proporció als metres on es treballa i tenint en compte la titularitat de l’immoble.

Abans només es podia deduir la part proporcional de l’IBI i despeses de comunitat, ara també es poden deduir també els subministres en proporció dels metres quadrats en què es fa l’activitat i les hores de dedicació.