Hisenda introduirà canvis en els llibres registre de l’IVA

Hisenda introduirà canvis en els llibres registre de l’IVA

El Ministeri d’Hisenda incorporarà determinats canvis i millores en el contingut dels Llibres registre de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) dels subjectes passius obligats a remetre els registres de facturació a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària (Aeat), des del passat 1 de setembre, mitjançant el Subministrament Immediat d’Informació (SII).

A través d’una ordre ministerial, que acaba d’iniciar el seu període de consulta pública, Hisenda busca donar resposta a les demandes rebudes per les empreses i professionals obligats a tributar a través d’aquest sistema.

En el text de l’avantprojecte, Hisenda reconeix que ha detectat problemes formals i tècnics que requereixen la modificació d’algunes especificacions normatives i tècniques en l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen el fet de portar els llibres registre de l’IVA de la Seu electrònica de la Aeat.

Així, es crea un camp de contingut lliure denominat “referència externa” amb l’objectiu que aquells subjectes passius que així ho estimin oportú puguin utilitzar aquest camp amb la finalitat que pogués tenir en els seus anteriors Llibres registre.

A més, en el Llibre registre de factures expedides es creen camps específics associats a les diferents modalitats de causa d’exempció per poder identificar la part de la base imposable exempta corresponent a cada causa.

També en resposta als suggeriments rebuts, es crea un esquema addicional perquè aquells subjectes passius les factures dels quals tinguin més de 15 referències cadastrals puguin realitzar un enviament independent remetent la informació completa dels immobles objecte d’arrendament com a locals de negoci i que no estiguin subjectes a retenció.

D’entre els canvis recollits en aquesta ordre, requereix esment especial la incorporació d’un nou camp identificatiu per als registres de facturació realitzats per una entitat en la seva condició de successora d’una altra entitat per operacions de reestructuració societària. També es realitzen precisions en el text de l’avantprojecte en les claus de les tipologies de factures i documents a registrar en els Llibres.

En concret, s’afegeix una nova clau de factura en el llibre registre de factures rebudes per poder diferenciar el registre de les liquidacions duaneres de forma independent al document únic administratiu i, a més, es creen dues marques específiques que permeten concretar si la factura simplificada recull la identificació o si la factura expedida no conté la identificació del destinatari. Una altra informació requerida és la identificació d’aquelles factures expedides per tercers.