ACTUALITAT

Noticies d'interès

El crèdit al consum, recuperant-se als nivells previs a la crisi

El finançament nou està pujant al 14%, tot i que a Catalunya està al 9%. El crèdit al consum és l’indicador de les perspectives econòmiques i l’estat de salud de la nostra economia. Aquest any acabarà recuperant el nivell previ a la crisi, segons ASNEF. El...

Baixar la fiscalitat empresarial

L’impacte de la crisi i les pujades d’impostos aplicades des de l’esclat de la bombolla han acabat per minvar de forma substancial tant les rendes de les famílies com els balanços de les empreses. A pesar que la recuperació està revertint bona part...

Què és l’impost de plusvàlua?

L’Impost municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), també conegut com a Impost de Plusvàlua Municipal, grava l’increment de valor que teòricament té un immoble durant el temps que ha estat en mans de qui ho...

Domicili social i fiscal

El trasllat de domicili social està en boca de molts. Però què significa? L’article 9 de la llei de Societats de Capital obliga a totes les societats al fet que fixin a la seva elecció el domicili social de la companyia en el lloc en el qual es trobi el centre...

Hisenda introduirà canvis en els llibres registre de l’IVA

El Ministeri d’Hisenda incorporarà determinats canvis i millores en el contingut dels Llibres registre de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) dels subjectes passius obligats a remetre els registres de facturació a través de la Seu electrònica de...