COMPTABILITAT I FINANCES

Externalització comptable i administrativa .

GELABERT CASTELLVI ASSESSORS SL compta amb una àrea d’externalització comptable i administrativa per simplificar la gestió de l’empresa i optimitzar els seus recursos, tenint sempre accés a la informació comptable i de gestió actualitzada

COMPTABILITAT 

 • Confecció, presentació i tancament de la comptabilitat a través de l’entorn A3 (Wolters Kluwer)

 • Supervisió de la comptabilitat confeccionada per la seva empresa

 • Anàlisi periòdic dels balanços d’activitat

 • Llistats de revisió

 • Balanços trimestrals

 • Confecció fitxes d’amortització

ÀREA COMPTABLE 

 • Valoració d’empreses

 • Assessorament comptable i fiscal a l’empresa del client

 • Formació de comptables

 • Planificació i assessorament comptable

 • Confecció comptabilitat d’empreses i professionals

 • Anàlisi de balanços

 • Comptabilitat pressupostaria, tresoreria i costos

 • Preparació i dipòsit de comptes anuals, memòria i informe de gestió

 • Legalització de llibres oficials

 • Revisió, elaboració i presentació de comptes anuals i memòria 

ASSESSORAMENT COMPTABLE
Assessorament, tant al despatx com a les oficines del client, sobre la comptabilitat de l’empresa

 • Rendibilitat de l’empresa comparada amb el seu sector i el seu entorn,

 • Planificació d’inversions, de finançament, de tresoreria..

 • Criteris de valoració

 • Principis comptables

 • Control i confecció d’impostos (IVA, RENDA, SOCIETATS..)

 • Revisions de marges comercials, de costos fixes..

 • Confecció de memòria i comptes anuals en el cas de persones jurídiques (societats).

 • Assistència a Juntes d’accionistes/partícips com a assessors.