LABORAL

Assessorament sobre totes les matèries relatives a les relacions laborals, polítiques de remuneració variable, Seguretat Social, inspeccions de treball i règim sancionador.

L’àrea d’especialització laboral de GELABERT CASTELLVI ASSESSORS SL ofereix assessorament sobre totes les matèries relatives a les relacions laborals, polítiques de remuneració variable, Seguretat Social, inspeccions de treball i règim sancionador.

Aquesta àrea també s’encarrega de portar a terme la confeccio de nomines a través del programa de primer nivell A3 NOM (Wolters Kluwers) la confeccio de les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social. S’ocupa també de tots els tràmits necessaris per a la contractació i alta/baixa de personal a l’empresa, amb tramits online a través del sistema CRETA e INSS, aixi com la tramitacio de baixes / altes per malaltia amb el sistema DELTA.

SERVEIS

  • Assessorament permanent en Dret laboral i contractació de personal. Operativa recurrent en l’àmbit laboral.
  • Negociació, planificació i disseny de convenis col•lectius i d’empresa, modificacions de condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional.
  • Inspeccions, recursos i reclamacions administratives en matèria laboral.
  • Permisos de treball i formalitats administratives en la contractació d’empleats, tant a nivell nacional com internacional. Especialment amb les comunicacions amb els treballadors desplaçats a altres paíssos i les seves comunicaciones amb INSS
  • Assessorament en prevenció de riscos laborals.
  • Realització d’auditories d’aspectes jurídic-laborals i tractament de les possibles contingències.
  • Previsions futures: càlculs estimatius de pensions de jubilació.
  • Reestructuració de plantilles, Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO).
  • Pràctica processal laboral: conciliacions, procediments judicials.